بهای زندگی ...

هرکس ، بهایی می پردازد.

 بعضی ها بهایِ رفتن.

 بعضی ها بهایِ ماندن.

 بعضی ها دلشان را می گذارند و می روند.

 بعضی ها می مانند ، بی دل بستن.

 بعضی ها دل می کنند و میروند.

 بعضی ها می مانند ،

چون نمی توانند دل ببرند!

 تو چه بهایی می پردازی؟

به که باید دل بست؟

به که شاید دل بست؟

.

.

عاشقانه تنهایی دوست داشتن عشق

/ 0 نظر / 26 بازدید