دلتنگــی

خدایـــا ؛

اگــر ایـن روزهــا حرفهـــایم

بوی ناشـــکری می دهنــد..

تو بـه حســـاب دلتنگــی بگـــذار ...!

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 0 نظر / 41 بازدید