دوست

همه برایم دست تکان دادند

اما کم بودند دستانی که تکانم دادند

دوست و دست بسیار است !

ولی

دستِ دوست

اندک !!


دوست

 


/ 0 نظر / 9 بازدید