3 فرشته در زندگی ..

در دنیا

فقط 3 نفر هستند

که بدونِ هیچ چشم داشت و مِنتی

و فقط به خاطر خودت

خواسته هایت را برطرف می کنند،

پدر و مادرت و نفرِ سومی،

که خودت پیدایش می کنی ..!

......
مواظب باش

که از دستش ندهی

و بدانکه

تو هم برای او نفر سوم خواهی بود !
چرا که در ترسیم تقدیرت نیز نقش خواهد داشت !

.

.

عاشقانه تنهایی دوست داشتن عشق

.

عاشقانه تنهایی دوست داشتن عشق

/ 0 نظر / 24 بازدید